Tiêu chuẩn đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (1)

Ngày hỏi:16/04/2015
Cá nhân liên tục 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và liên tục được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có đạt tiêu chuẩn đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại điểm c, khoản 1, Điều 23, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 thì “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau:

   “Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được 05 lần tặng giấy khen trở lên.”

   Theo qui định thì cá nhân liên tục 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” chưa đạt tiêu chuẩn đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Để đạt Bằng khen Thủ tướng Chính phủ thì ngoài thành tích trên năm trước đó (thời điểm 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”) cá nhân phải được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn