Tiêu chuẩn khen thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước

Ngày hỏi:24/02/2016
Tiêu chuẩn khen thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước có qui định cờ thi đua, bằng khen của tỉnh, bộ ngành trung ương thì áp dụng như thế nào?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn khen thưởng Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương các loại…qui định có cờ thi đua, bằng khen của tỉnh, bộ ngành trung ương thì vận dụng theo nguyên tắc: Đối tượng khen thưởng do tỉnh quản lý thì sử dụng cờ thi đua, bằng khen của tỉnh ngược lại đối tượng khen thưởng do bộ, ngành trung ương quản lý sử dụng cờ thi đua, bằng khen của bộ, ngành trung ương làm căn cứ xét trình khen thưởng cấp Nhà nước.

   Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, Trưởng phòng chuyên môn Sở Tài Chính, năm 2015 đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo thành tích, năm 2010 ông được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và từ 2011-2015 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 05 sáng kiến cấp cơ sở.

   Theo qui định tại điểm c, khoản 1, Điều 23, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 thì “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau:

   “Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được 05 lần tặng giấy khen trở lên.”

   Áp dụng tiêu chuẩn quy định thì ông Nguyễn Văn A, năm 2010 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính không đạt tiêu chuẩn xét trình Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn