Tổ chức các cuộc họp, các hội nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ngành

Ngày hỏi:06/09/2017

Tổ chức các cuộc họp, các hội nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là cán bộ về hưu. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu về một số vấn đề pháp lý. Ban biên tập cho tôi hỏi việc tổ chức các cuộc họp, các hội nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. Minh Toàn (toan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức các cuộc họp, các hội nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành được quy định tại Điều 16 Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017 như sau:

   1. Bộ trưởng quyết định và chủ trì các cuộc họp, hội nghị sau:

   a) Hội nghị toàn ngành (trường hợp phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện theo Quy chế làm việc của Chính phủ);

   b) Hội nghị chuyên đề, tập huấn (thuộc lĩnh vực Bộ chủ trì);

   c) Hội nghị Lãnh đạo Bộ, giao ban tuần, họp thường kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc họp đột xuất;

   d) Họp giao ban vùng;

   đ) Lãnh đạo Bộ làm việc với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

   e) Quyết định nội dung, thời gian, thành phần các hội nghị, cuộc họp quan trọng của Bộ.

   Trường hợp Bộ trưởng vắng mặt thì phân công, ủy quyền 01 (một) Thứ trưởng chủ trì.

   2. Thứ trưởng quyết định nội dung các cuộc họp thuộc lĩnh vực Thứ trưởng được phân công phụ trách, gồm:

   a) Giao ban khối;

   b) Họp, làm việc tại các đơn vị, địa phương trong phạm vi trách nhiệm;

   c) Hội nghị chuyên đề, tập huấn;

   d) Các cuộc họp khác để giải quyết công việc do Thứ trưởng chủ trì.

   3. Thủ trưởng các đơn vị quyết định các cuộc họp do lãnh đạo đơn vị chủ trì để giải quyết công việc chuyên môn và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ.

   4. Đối với các hội nghị chuyên ngành do Bộ triệu tập, đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, thời gian, thành phần tham dự gửi Văn phòng Bộ trước 10 ngày làm việc để báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực duyệt trước khi phát hành văn bản triệu tập. Sau hội nghị phải báo cáo kết quả bằng văn bản với Bộ trưởng; đồng thời thông báo những kết luận của hội nghị gửi đến Lãnh đạo Bộ và các đơn vị có liên quan.

   5. Các cuộc họp, làm việc với các cơ quan có liên quan do Lãnh đạo Bộ chủ trì thì đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung, thành phần, thời gian đăng ký với Văn phòng Bộ để xếp lịch làm việc trong tuần. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế, thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.

   6. Các cuộc họp, hội nghị theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ với thời gian gấp, các đơn vị có liên quan phối hợp với Văn phòng Bộ để thực hiện.

   7. Đối với các cuộc họp toàn thể cơ quan và các cuộc họp nghe phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật:

   a) Đơn vị được giao chủ trì theo chuyên đề phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức các cuộc họp và có trách nhiệm thống kê số người có mặt, vắng mặt để báo cáo Bộ trưởng;

   b) Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm sắp xếp công việc và cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ. Công chức, viên chức vắng mặt có lý do phải được thủ trưởng đơn vị (hoặc cấp phó của thủ trưởng đơn vị được ủy quyền) xác nhận, nêu rõ lý do và phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng.

   Công chức, viên chức vắng mặt không có lý do từ 03 lần trở lên trong một năm, Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng để xem xét, đánh giá công chức, viên chức vào dịp cuối năm.

   Trên đây là nội dung quy định về việc tổ chức các cuộc họp, các hội nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn