Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong năm 2019

Ngày hỏi:25/10/2019

Tôi nghe nói mới có quy định về kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021, vậy cho tôi hỏi theo quy định này thì việc tổ chức thực hiện kế hoạch này trong năm 2019 được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 1977/QĐ-BTC năm 2019 quy định tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 như sau:

   - Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

   + Khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch của Bộ triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

   + Xây dựng, ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao (Kế hoạch năm 2019 phải ban hành chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Kế hoạch của Bộ được ban hành). Kế hoạch thực hiện cần được lượng hóa mục tiêu tỷ lệ % đạt được theo mục tiêu cụ thể được đề ra trong Kế hoạch của Bộ.

   + Chỉ đạo, rà soát, bổ sung, bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

   + Lập Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch của Bộ và Kế hoạch của cơ quan, đơn vị; báo cáo gửi về Bộ (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 10/11/2019 để tổng hợp chung trình Bộ, gửi Thanh tra Chính phủ.

   - Vụ Pháp chế: Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, gắn với Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính tại Quyết định số 2408/QĐ-BTC ngày 26/12/2018. Thời gian thực hiện: trong Quý IV năm 2019.

   - Cục Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án trong dự toán chi thường xuyên được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

   - Các Tổng cục và tương đương: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của các đơn vị thực hiện rà soát để lựa chọn xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

   - Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính: Xây dựng chương trình đào tạo, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức của Bộ Tài chính trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2019.

   - Học viện Tài chính và các trường đào tạo thuộc Bộ: tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

   - Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính, Hành chính sự nghiệp, Vụ I:

   + Vụ Ngân sách nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật NSNN (do Vụ NSNN chủ trì trình Bộ ban hành Thông tư tổ chức thực hiện dự toán NSNN hàng năm).

   + Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Vụ I: bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án của các Bộ, ngành và Đoàn thể Trung ương theo quy định của Luật NSNN.

   + Có trách nhiệm hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phân bổ kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

   - Cổng TTĐT Bộ Tài chính, các Trang tin điện tử và cơ quan báo chí trong ngành Tài chính: thực hiện viết bài, đăng tải thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng.

   - Thanh tra Bộ Tài chính:

   + Phối hợp với Thanh tra Chính phủ để kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

   + Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Kế hoạch này, để gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2019.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn