Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ kế toán có được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của đơn vị nhà nước không?

Ngày hỏi:01/08/2019

Tôi có bằng cử nhân tài chính nhân hàng có chứng chỉ kế toán trưởng. Vậy có đủ điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị nhà nước không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ kế toán có được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của đơn vị nhà nước không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 04/2018/TT-BNV thì:

   "Điều 3. Tiêu chuẩn và Điều kiện của chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán

   Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP."

   Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì:

   "2. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên, bao gồm:

   a) Cơ quan có nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước các cấp;

   b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Quốc hội, cơ quan khác của nhà nước ở trung ương và các đơn vị kế toán trực thuộc các cơ quan này;

   c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

   d) Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương; các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc các cơ quan này;

   đ) Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh;

   e) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở cấp trung ương, cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước;

   g) Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc dự án nhóm A và dự án quan trọng quốc gia;

   h) Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện;

   i) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;

   k) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

   l) Chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

   3. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, bao gồm:

   a) Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có tổ chức bộ máy kế toán (trừ các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện);

   b) Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp huyện, cơ quan của tỉnh đặt tại cấp huyện;

   c) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở cấp huyện có sử dụng ngân sách nhà nước;

   d) Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước trừ các trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;

   đ) Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;

   e) Đơn vị sự nghiệp công lập ngoài các đơn vị quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

   g) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam không có vốn nhà nước, có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng;

   h) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng."

   Theo như bạn trình bày là bạn có bằng cử nhân tài chính ngân hàng, có chứng chỉ kế toán trưởng. Theo đó, bạn đủ điều kiện để bổ nhiệm thành kế toán trưởng trong đơn vị nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn