Trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:20/12/2018

Tại các cơ quan đơn vị nhà nước thường có bộ phận phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí. Anh chị cho tôi hỏi Trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 11 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án Dân sự ban hành kèm theo Quyết định 27/QĐ-BTP năm 2018 quy định trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

   1. Văn phòng Bộ có trách nhiệm:

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện công tác thông tin, báo chí, tổ chức họp báo định kỳ và đột xuất;

   - Công bố thông tin về Người phát ngôn của Bộ Tư pháp cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam để đăng tải thông tin về Người phát ngôn của Bộ Tư pháp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử;

   - Duy trì mối quan hệ thường xuyên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí được cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời về hoạt động của Bộ Tư pháp và các sự kiện xảy ra trong Ngành, lĩnh vực tư pháp.

   2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Quy chế này.

   - Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh công bố thông tin về Người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn của đơn vị cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý cùng cấp và đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Cục.

   Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm hướng dẫn các Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh về quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

   - Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thu thập, xử lý thông tin và thực hiện các hoạt động có liên quan để tham mưu cho Người phát ngôn, Người được uỷ quyền phát ngôn thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

   - Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam có trách nhiệm đăng tải kịp thời, trung thực nội dung phát ngôn với báo chí của Người phát ngôn, Người được uỷ quyền phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn