Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Ngày hỏi:24/03/2017

Theo tôi được biết hiện nay đã có quy định về Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tuy nhiên tôi cũng không rõ lắm. Tôi có câu hỏi như sau gửi tới quý Ban biên tập Thư Ký Luật: Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế là gì? Được quy định cụ thể như thế nào? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Nguyễn Thái Hoa, HCM

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế được hướng dẫn tại Điều 6 Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT, theo đó:

   Điều 6. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành

   Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

   1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo liên ngành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

   2. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành điều phối, phối hợp và đôn đốc các thành viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo liên ngành; thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành.

   3. Là đầu mối phối hợp giữa Ban Chỉ đạo liên ngành về kinh tế với các Ban Chỉ đạo liên ngành khác trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

   4. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành triệu tập, chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo liên ngành, thống nhất ý kiến về các nội dung họp đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành liên quan để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành và trình Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia.

   5. Thực hiện việc chỉ đạo các hoạt động và công việc khác liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế do Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành giao.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, được quy định tại Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 6 quy chế tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT Tải về
  Hội nhập quốc tế
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn