Trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Tư pháp trong quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp

Ngày hỏi:02/04/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phân cấp, quản lý công chức, viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp. Anh chị cho tôi hỏi trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Tư pháp trong quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 16 Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019 thì trách nhiệm của Thứ trưởng như sau:

   - Quyết định, cho ý kiến các nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động được Bộ trưởng phân công tại Quy chế này theo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về quyết định của mình.

   - Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ được phân công phụ trách; kịp thời báo cáo Bộ trưởng về tình hình quản lý cán bộ của các đơn vị được phân công phụ trách và những vấn đề cần chấn chỉnh, xử lý.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Tư pháp trong quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn