Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị dự toán quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức thuộc Bộ Tài chính

Ngày hỏi:20/12/2018

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý sử dụng kinh phí đào tạo cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức thuộc Bộ Tài chính. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 13 Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2013/QĐ-BTC năm 2018 quy định trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính như sau:

   - Ngoài nguồn kinh phí NSNN dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. CBCC được cấp có thẩm quyền phân bổ, giao dự toán hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức có thể sử dụng kinh phí chi hoạt động thường xuyên, kinh phí thực hiện tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác để tăng chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức và phải thực hiện theo nội dung chi quy định tại Quy chế này.

   - Các mức chi quy định tại Quy chế này là mức chi tối đa làm căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ Tài chính lập dự toán; việc thanh toán, quyết toán các nội dung chi từ các nguồn kinh phí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 2 Quy chế này đảm bảo mức chi tối đa không được vượt mức chi quy định tại Quy chế này; việc thanh toán, quyết toán các nội dung chi từ các nguồn kinh phí quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 2 Quy chế này thực hiện theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ về nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức để thực hiện tại đơn vị.

   - Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản Bộ Tài chính hướng dẫn được dẫn chiếu tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi văn bản quy phạm pháp luật mới và văn bản Bộ Tài chính hướng dẫn mới thì áp dụng theo văn bản mới ban hành.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn