Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, Cục trưởng quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc Cục

Ngày hỏi:04/04/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phân cấp, quản lý công chức, viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp. Anh chị cho tôi hỏi trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Cục trưởng quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc Cục như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 18 Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019 thì:

   Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Cục trưởng quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc Cục

   - Quyết định các nội dung quản lý công chức, viên chức của đơn vị được phân cấp tại Quy chế này theo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

   - Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để trình Lãnh đạo Bộ quyết định các nội dung quản lý công chức, viên chức của đơn vị thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo Bộ đối với những nội dung thuộc trách nhiệm trình của Vụ Tổ chức cán bộ.

   - Gửi Lãnh đạo Bộ phụ trách, Vụ Tổ chức cán bộ các quyết định về công chức, viên chức theo thẩm quyền được phân cấp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định.

   - Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cán bộ trong báo cáo sơ kết 6 tháng và tổng kết công tác năm của đơn vị; báo cáo, thống kê về đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng lao động của đơn vị theo quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

   - Định kỳ hàng năm, thực hiện đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy chế này của đơn vị và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, Cục trưởng quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc Cục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn