Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trong quan lý công chức, viên chức tại đơn vị sự nghiệp

Ngày hỏi:04/04/2019

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về phân cấp, quản lý công chức, viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp. Anh chị cho tôi hỏi trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trong quan lý công chức, viên chức tại đơn vị sự nghiệp như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 17 Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019 thì Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ như sau:

   1. Tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý thống nhất về công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp của Bộ; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

   2. Khi thực hiện thẩm quyền quản lý công chức, viên chức và người lao động được phân cấp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:

   - Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, phối hợp, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp của Bộ, Cục quản lý đơn vị sự nghiệp trong việc quản lý công chức, viên chức theo thẩm quyền được phân cấp tại Quy chế này;

   - Tổ chức thực hiện có hiệu quả về phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý công chức, viên chức và người lao động của Bộ;

   - Tổ chức phổ biến, quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tư pháp về công tác cán bộ đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Cục có đơn vị sự nghiệp thuộc Cục;

   - Tổng hợp, báo cáo, thống kê về đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng lao động của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục theo quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

   3. Đề nghị, phối hợp với Thanh tra Bộ Tư pháp thực hiện thanh tra đối với Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Cục trưởng trong việc thực hiện thẩm quyền được phân cấp tại Quy chế này.

   4. Định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá, báo cáo Bộ trưởng về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trong quan lý công chức, viên chức tại đơn vị sự nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn