Trách nhiệm giải quyết, trả lời, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của các các bộ, cơ quan ở trung ương

Ngày hỏi:08/09/2017

Trách nhiệm giải quyết, trả lời, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của các bộ, cơ quan ở trung ương được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Nguyễn Thành Thiện. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, trong quá trình giải quyết, trả lời, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thì các bộ, cơ quan ở trung ương có trách nhiệm ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ky Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Thành Thiện (thanhthien*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm giải quyết, trả lời, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của các các bộ, cơ quan ở trung ương
   (ảnh minh họa)
  • Trách nhiệm giải quyết, trả lời, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của các bộ, cơ quan ở trung ương được quy định tại Điều 9 Quyết định 33/2017/QĐ-TTg Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cụ thể là:

   1. Người đứng đầu các bộ, cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đúng các quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này; báo cáo tổng hợp đầy đủ về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan.

   2. Các bộ, cơ quan được giao chủ trì giải quyết, trả lời kiến nghị phải chủ động, thường xuyên phối hợp, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị đã được giao cho cơ quan mình và các cơ quan phối hợp, không để kiến nghị tồn đọng, kéo dài.

   a) Kiến nghị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của nhiều bộ, cơ quan, địa phương được giao cho một bộ, cơ quan chủ trì nghiên cứu giải quyết, trả lời. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được kiến nghị, bộ, cơ quan được giao chủ trì giải quyết, trả lời phải có văn bản gửi đến bộ, cơ quan, địa phương có liên quan đề nghị phối hợp giải quyết, trả lời kiến nghị.

   b) Các bộ, cơ quan, địa phương được giao phối hợp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì để giải quyết, trả lời cử tri, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phối hợp của bộ, cơ quan chủ trì, bộ, cơ quan, địa phương được đề nghị phối hợp phải có văn bản trả lời gửi đến bộ, cơ quan chủ trì giải quyết, trả lời cử tri theo đúng quy định của pháp luật và của Quy chế này.

   c) Đối với các kiến nghị mà việc giải quyết liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, vượt quá khả năng, điều kiện hoặc có khó khăn, vướng mắc thì bộ, cơ quan được giao chủ trì phải chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị phải có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ (thông qua Văn phòng Chính phủ) để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

   3. Đối với các kiến nghị có nội dung trùng lặp (cử tri ở các địa phương khác nhau có nội dung kiến nghị tương tự nhau hoặc kiến nghị ở cùng một địa phương nhưng trùng lặp nội dung) thì bộ, cơ quan tiếp nhận, giải quyết, trả lời và thông báo kết quả giải quyết bằng một văn bản đồng thời gửi đến tất cả Đoàn Đại biểu Quốc hội có kiến nghị trùng lặp và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định.

   4. Đối với kiến nghị liên quan đến việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các chính sách, pháp luật cần có nhiều thời gian để nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, tuân thủ các quy trình, thủ tục xây dựng văn bản hoặc kiến nghị khi thực hiện giải quyết cần phải có nguồn lực phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, chưa xác định được thời gian giải quyết thì các bộ, cơ quan phải giải trình, nêu rõ lý do, dự kiến lộ trình, phương hướng giải quyết, trả lời để cử tri biết.

   5. Hướng dẫn, phối hợp, theo dõi, đôn đốc và kịp thời điều chỉnh, khắc phục những sai sót theo thẩm quyền trong việc thực hiện giải quyết các kiến nghị đã được giao cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được phân công.

   6. Thường xuyên chủ động rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị do Ban Dân nguyện và Văn phòng Chính phủ chuyển đến; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

   7. Trường hợp nội dung giải quyết, trả lời kiến nghị của các bộ, cơ quan ở trung ương không chính xác, chưa đầy đủ, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương hoặc số liệu chưa nhất quán thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Văn phòng Chính phủ hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, bộ, cơ quan phải rà soát, điều chỉnh lại và có văn bản đính chính, bổ sung gửi Ban Dân nguyện, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   8. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của địa phương liên quan đến các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương nhưng vượt quá khả năng hoặc có khó khăn, vướng mắc liên quan đến thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan liên quan phải có văn bản trả lời địa phương hoặc phải có văn bản đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.

   9. Văn bản trả lời cử tri phải được gửi đến Ban Dân nguyện, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cử tri kiến nghị; trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản trả lời cử tri, bộ, cơ quan chủ trì giải quyết có trách nhiệm gửi đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, bộ, cơ quan ở trung ương trừ trường hợp kiến nghị có nội dung, thông tin quy định tại Điều 13 Quy chế này.

   10. Cập nhật thường xuyên, đầy đủ các thông tin, dữ liệu trên Hệ thống quản lý việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm giải quyết, trả lời, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của các bộ, cơ quan ở trung ương. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 33/2017/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn