Trách nhiệm lập biên bản kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán của Tổ kiểm toán được quy định ra sao?

Ngày hỏi:26/12/2020

Bạn Hoàng Anh có thắc mắc mong nhận được phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Trách nhiệm lập biên bản kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán của Tổ kiểm toán được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm lập biên bản kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán của Tổ kiểm toán được quy định tại Điều 30 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN, cụ thể như sau:

   - Tổ trưởng Tổ kiểm toán chủ trì tổng hợp kết quả kiểm toán của các thành viên Tổ kiểm toán ngay trong quá trình kiểm toán để lập biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán.

   - Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm toán theo kế hoạch, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải hoàn thành dự thảo biên bản kiểm toán, dự thảo thông báo kết quả kiểm toán của Tổ kiểm toán, họp Tổ kiểm toán để thảo luận và thống nhất về đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong dự thảo biên bản kiểm toán, dự thảo thông báo kết quả kiểm toán của Tổ kiểm toán, đồng thời trình Trưởng Đoàn kiểm toán duyệt trước khi tổ chức thông qua tại đơn vị được kiểm toán theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Thời gian thông qua biên bản kiểm toán do Tổ trưởng Tổ kiểm toán báo cáo Trưởng Đoàn kiểm toán quyết định nhưng không được chậm quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm toán theo kế hoạch tại đơn vị được kiểm toán.

   - Chậm nhất 03 ngày từ khi thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải gửi biên bản kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán của Tổ kiểm toán cho Trưởng Đoàn kiểm toán theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Tổ trưởng Tổ kiểm toán kiểm tra, thu thập, củng cố hồ sơ, tài liệu làm căn cứ cho kết luận của Đoàn kiểm toán.

   - Thời hạn phát hành biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán theo quy định của Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn