Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với HTX của Chủ tịch UBND xã

Trong thông báo của Cục thuế tỉnh S gửi cho Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh S về tình hình nộp thuế của HTX Tiến Lên trong năm 2005 có nêu HTX Tiến Lên có dấu hiệu trốn thuế và không nộp báo cáo tài chính đúng quy định. Nhận được thông báo này, ngày 12/3/2006, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh S đã có công văn đề nghị UBND xã M nơi HTX Tiến Lên đặt trụ sở tiến hành xác minh. UBND xã M khẳng định việc báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của HTX Tiến Lên không thuộc trách nhiệm của UBND xã M. Chủ tịch UBND xã M giải quyết vấn đề này như thế nào?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Để giải quyết tình huống nêu trên, cần vận dụng các quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết công việc của Chủ tịch UBND cấp xã được quy định trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND năm 2003.
   Các vấn đề cần giải quyết:
   Thứ nhất, cần xác định UBND xã M có thẩm quyền xác minh về tình hình hoạt động của HTX Tiến Lên hay không? Điều 47 Luật Hợp tác xã năm 2003 về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp đối với HTX quy định, UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình:
   - Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho việc hình thành và phát triển HTX thuộc địa phương mình;
   - Hướng dẫn, khuyến khích các HTX phối hợp cùng hoạt động vì lợi ích của nhân dân ở địa phương;
   - Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan;
   - Giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về HTX;
   - Thực hiện các nội dung khác về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
   Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giúp UBND thực hiện việc quản lý nhà nước đối với HTX trong lĩnh vực được giao. Căn cứ quy định nêu trên, UBND xã M có thẩm quyền tiến hành hoạt động kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan của HTX Tiến Lên.
   Thứ hai, những thủ tục Chủ tịch UBND cần tiến hành: Cần xác định nội dung cần kiểm tra đối với HTX Tiến Lên là báo cáo tài chính và tình hình nộp thuế của HTX này năm 2005. Ngay sau khi nhận được yêu cầu lần thứ nhất của Phòng Đăng ký kinh doanh, Chủ tịch UBND xã M cần yêu cầu cán bộ chuyên môn làm công văn yêu cầu HTX Tiến Lên báo cáo về tình hình nộp thuế và báo cáo tài chính của HTX năm 2005 cho UBND xã M. Trong công văn phải khẳng định thời hạn phải nộp báo cáo. Trên cơ sở báo cáo đó, Chủ tịch UBND gửi công văn trả lời Phòng Đăng ký kinh doanh. Báo cáo phải đảm bảo khách quan, trung thực về tình hình tài chính và việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của HTX Tiến Lên. Nếu trong trường hợp HTX Tiến Lên có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ nộp thuế hoặc không nộp báo cáo tài chính đúng hạn thì Chủ tịch UBND cấp xã cần nhắc nhở và trực tiếp hoặc cử cán bộ giải thích về quyền và nghĩa vụ của HTX theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2003 và các văn bản có liên quan.
   Ngoài ra, nếu phát hiện HTX Tiến Lên có vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh, thì tùy theo từng trường hợp báo cáo cho cơ quan quản lý kinh doanh của UBND huyện xử lý vi phạm theo thẩm quyền.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn