Trách nhiệm triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tại cuộc họp của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày hỏi:14/12/2018

Theo tôi được biết tại các cuộc họp của cơ quan hành chính nhà nước thì thủ trưởng cơ quan trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các công việc thuộc chức năng, quyền hạn của mình. Anh chị cho tôi hỏi trách nhiệm triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tại cuộc họp của cơ quan hành chính nhà nước như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 17 Quyết định 45/2018/QĐ-TTg, có hiệu lực ngày 25/12/2018, quy định trách nhiệm triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo kết luận, quyết định được đưa ra tại cuộc họp như sau:

   - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thông báo kết luận, quyết định được đưa ra tại cuộc họp thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình. Đối với những công việc cần thực hiện khẩn trương, các cơ quan căn cứ vào chỉ đạo của người chủ trì cuộc họp để tổ chức thực hiện mà không chờ thông báo kết luận.

   - Văn phòng bộ, cơ quan, Văn phòng Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện thông báo kết luận, quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; định kỳ hàng tháng, hàng quý, tổng hợp, rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện, báo cáo lãnh đạo bộ, cơ quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và thông báo cho cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện biết, thực hiện.

   - Cá nhân, tổ chức tham dự cuộc họp hoặc có liên quan đến thực hiện kết luận, quyết định tại cuộc họp có trách nhiệm thực hiện, giám sát việc thực hiện và kịp thời phản ánh đến lãnh đạo có thẩm quyền nếu các kết luận, quyết định của cuộc họp không được các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn.

   Trên đây là quy định trách nhiệm triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo kết luận, quyết định được đưa ra tại cuộc họp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn