Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Nhà xuất bản với lãnh đạo các cơ quan Tư pháp

Ngày hỏi:06/11/2018

Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Nhà xuất bản với lãnh đạo các cơ quan Tư pháp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Kính mong Ban biên tập sớm phản hồi giúp tôi.

Trần An Khang (an_khang**@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1988/QĐ-BTP năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, có quy định trách nhiệm và mối quan hệ công tác như sau:

   Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Nhà xuất bản với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:

   1. Nhà xuất bản chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng được phân công phụ trách, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.

   2. Nhà xuất bản chịu trách nhiệm độc lập về các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

   3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến các đơn vị khác thuộc Bộ thì Nhà xuất bản có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị đó để giải quyết.

   Khi có yêu cầu của các đơn vị khác thuộc Bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đó mà liên quan đến phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản thì Nhà xuất bản có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

   Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Nhà xuất bản với các đơn vị có liên quan, Giám đốc Nhà xuất bản có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

   4. Quan hệ công tác giữa Nhà xuất bản với một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan:

   a) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý xuất bản của Bộ Tư pháp theo quy định;

   b) Phối hợp với Viện Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp trong việc xuất bản các loại sách, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập;

   c) Phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Con nuôi, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ khác có liên quan trong việc xây dựng các loại biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ;

   d) Phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ trong việc xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi đối tượng;

   đ) Chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam trong việc tuyên truyền, giới thiệu, phát hành xuất bản phẩm của Nhà xuất bản tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam;

   e) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc xây dựng, thực hiện các kế hoạch; thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật;

   g) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhà xuất bản
  Cơ cấu tổ chức
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn