Về các hình thức kỷ luật trong Đảng

Ngày hỏi:07/02/2013
Bạn đọc Hà Xuân Thanh, Chi bộ Trung tâm xã Nông Cống, Thanh Hóa hỏi: Trong Đảng có các hình thức kỷ luật gì? Các tổ chức nào có thẩm quyền thi hành kỷ luật?

  Nội dung này được Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời:

   Các hình thức kỷ luật trong Đảng được thể hiện tập trung trong Chương VIII, Điều 35, Điều lệ Đảng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011:

   - Đối với tổ chức đảng: khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

   - Đối với đảng viên chính thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

   - Đối với đảng viên dự bị: khiển trách, cảnh cáo “ (Điều 35).

   2. Về quy định cụ thể về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Chương VIII, Điều 36, Điều lệ Đảng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 có nêu rõ:

   Chỉ có các tổ chức đảng do Điều lệ Đảng quy định và Ban Chấp hành Trung ương uỷ quyền mới có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên. Cụ thể là:

   - Chi bộ

   - Ban chấp hành đảng bộ các cấp từ cơ sở đến Trung ương.

   - Uỷ ban kiểm tra các cấp uỷ từ huyện, quận và tương đương đến Trung ương.

   - Các tổ chức đảng được Trung ương uỷ quyền.


  Nguồn:

  Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn