Việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại tại Tòa án được thực hiện ra sao theo quy định mới?

Ngày hỏi:26/06/2020

Việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện như thế nào kể từ khi quy định mới về giải quyết khiếu nại tại Tòa án có hiệu lực?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC (có hiệu lực từ 10/08/2020) quy định về việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại tại Tòa án được thực hiện như sau:

   - Trong trường hợp cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh thực hiện việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của người bị khiếu nại hoặc tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi phát sinh khiếu nại.

   - Thành phần tham dự buổi công bố gồm: Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh, người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc người đại diện của người khiếu nại, của người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

   - Việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại được lập thành biên bản có chữ ký của người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh, người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc người đại diện của người khiếu nại, của người bị khiếu nại. Trong trường hợp người khiếu nại hoặc người bị khiếu nại không ký vào biên bản thì ghi rõ lý do không ký.

   Biên bản được lập thành ít nhất ba bản, giao một bản cho bên khiếu nại, một bản cho bên bị khiếu nại và một bản lưu hồ sơ giải quyết khiếu nại.

   Trên đây là quy định về việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định của Thông tư 01/2020/TT-TANDTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn