Vụ tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Ngày hỏi:15/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Mai Hoàng, hiện tôi đang công tác trong một đơn vi chuyên cung cấp các thiết bị trường học. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Vụ tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vụ tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo có những nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 8 Quyết định 3535/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

   1. Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tổ chức cán bộ

   a) Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, đào tạo bồi dưỡng thuộc thẩm quyền của Bộ;

   b) Tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, biện pháp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật trong lĩnh vực tổ chức cán bộ.

   2. Về tổ chức bộ máy và biên chế

   a) Xây dựng để Bộ trưởng trình Chính phủ quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và chỉ đạo về công tác tổ chức, bộ máy trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

   b) Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và trình Bộ trưởng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan Bộ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

   c) Trình Bộ trưởng quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ hoặc do Bộ quản lý theo thẩm quyền; thành lập các Hội đồng tư vấn, các Ban Quản lý dự án, đề án, chương trình, Hội đồng trường, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học;

   d) Tổ chức thẩm định các điều kiện để Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đổi tên, chuyển loại hình, mở phân hiệu, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục và đào tạo;

   đ) Phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của các đơn vị trực thuộc Bộ;

   e) Thẩm định đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Quyết định phân bổ số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự;

   g) Quản lý nhà nước về công tác tổ chức trong ngành giáo dục theo thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

   h) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội và tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

   3. Về công tác cán bộ, công chức, viên chức.

   a) Quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và các văn phòng hội đồng, ban quản lý dự án, văn phòng các hội; chính sách về tiền lương và phụ cấp theo lương trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

   b) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức hành chính các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch; cử và tiếp nhận công chức thuộc cơ quan Bộ đi đào tạo và bồi dưỡng ở trong nước;

   c) Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ;

   d) Tham mưu trong công tác quy hoạch các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng, cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Bộ; thường trực Hội đồng kỷ luật, Hội đồng lương của Bộ;

   đ) Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài cử cán bộ đi làm công tác hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài; cử và tiếp nhận công chức thuộc Cơ quan Bộ đi đào tạo, bồi dưỡng từ 3 tháng trở lên ở nước ngoài và các lớp bồi dưỡng chuyên đề ở nước ngoài do Bộ trưởng phân công;

   e) Xây dựng tiêu chuẩn lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Bộ; tiêu chuẩn giám đốc, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định này;

   g) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; kiểm tra việc tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch đối với công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Bộ;

   h) Thống kê công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ quản lý; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước;

   i) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở của ngành;

   k) Xây dựng chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức của ngành giáo dục. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách và chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức toàn ngành.

   4. Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục.

   5. Hỗ trợ và phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự Đảng trong công tác tổ chức cán bộ.

   6. Tham gia Ban Chỉ đạo Đổi mới doanh nghiệp của Bộ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chỉ đạo thực hiện đổi mới các doanh nghiệp do Bộ quản lý.

   7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật.

   8. Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học thẩm định mở ngành đào tạo; thẩm định các điều kiện để quyết định cho phép các cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động đào tạo; quyết định đình chỉ tuyển sinh, thu hồi các quyết định cho phép đào tạo theo quy định.

   9. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học; kiểm tra việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm trong các cơ sở giáo dục đại học.

   10. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng quản lý cán bộ làm công tác hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

   11. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về xây dựng chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nhà giáo; quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong toàn ngành; quy định tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; thi thăng hạng cho nhà giáo trong phạm vi ngành giáo dục;

   12. Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng quản lý công dân Việt Nam làm việc tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài.

   13. Phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng danh mục các tài liệu mật của ngành.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn