Xây dựng, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước hàng năm

Ngày hỏi:22/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Ngô Đức Anh, hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra chuyên ngành của Kho bạc Nhà nước, có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi, cụ thể: Xây dựng, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước hàng năm được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước hàng năm quy định tại Điều 14 Quyết định 2456/QĐ-BTC năm 2014 về Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Kho bạc Nhà nước căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh tra của ngành Tài chính, các nhiệm vụ trọng tâm của Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn kế hoạch thanh tra chuyên ngành của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

   Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra của hệ thống Kho bạc Nhà nước trước ngày 20 tháng 10 hàng năm.

   - Kế hoạch thanh tra hàng năm được lập trên cơ sở yêu cầu quản lý của Kho bạc Nhà nước; căn cứ hướng dẫn, định hướng của Thanh tra Bộ Tài chính và việc đánh giá, phân tích thông tin về đối tượng thanh tra.

   - Kế hoạch thanh tra hàng năm khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm các tài liệu: thuyết minh căn cứ lập kế hoạch; danh mục đối tượng thanh tra và dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra.

   Danh mục đối tượng thanh tra bao gồm: Tên chuyên đề thanh tra; Tên đối tượng thanh tra; Trường hợp cần thiết ghi rõ nội dung thanh tra, thời gian thực hiện.

   - Thời hạn xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm thực hiện như sau:

   + Kho bạc Nhà nước lập kế hoạch thanh tra của mình, gửi đến Thanh tra Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 01 tháng 11 hàng năm, để tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt chậm nhất vào ngày 25 tháng 11 hàng năm.

   + Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố lập kế hoạch thanh tra của mình, gửi đến Kho bạc Nhà nước chậm nhất vào ngày 25 tháng 11 hàng năm. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước phê duyệt kế hoạch thanh tra của Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm.

   - Điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm:

   + Kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt được điều chỉnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   ++ Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với Kho bạc Nhà nước; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đối với Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.

   ++ Đề xuất của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đối với kế hoạch thanh tra chuyên ngành của Kho bạc Nhà nước trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt, nếu phát sinh chồng chéo hoặc do các lý do khác.

   - Đề xuất của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, căn cứ nhiệm vụ của đơn vị, yêu cầu quản lý, trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

   + Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm:

   ++ Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Kho bạc Nhà nước.

   ++ Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.

   + Nội dung, thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm như nội dung, thủ tục phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, trong đó phải nêu rõ lý do điều chỉnh.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn