Xây dựng TCVN/QS được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/05/2020

Theo quy định của Thông tư 25 thì việc Xây dựng TCVN/QS được quy định như thế nào? Mong nhận được giải đáp. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 13 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định việc xây dựng TCVN/QS được quy định như sau:

   *Thành lập Ban Biên soạn

   Căn cứ kế hoạch xây dựng TCVN/QS hằng năm, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng TCVN/QS thành lập Ban Biên soạn. Thành phần Ban Biên soạn, gồm: Trưởng ban là Thủ trưởng cục chuyên ngành hoặc Thủ trưởng đơn vị quản lý có liên quan đến đối tượng, lĩnh vực xây dựng TCVN/QS khi được ủy quyền; thành viên Ban Biên soạn là cán bộ có chuyên môn sâu về đối tượng, lĩnh vực xây dựng TCWQS và cán bộ của các cơ quan, đơn vị liên quan;

   *Nhiệm vụ Ban Biên soạn

   Xây dựng đề cương TCVN/QS theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này, báo cáo Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng xét duyệt thông qua;

   Tổ chức đánh giá thực trạng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật; tiến hành thử nghiệm, khảo nghiệm (nếu có) để xác định các nội dung, các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của đối tượng, lĩnh vực xây dựng TCVN/QS và thực hiện việc xây dựng TCVN/QS;

   Hoàn thiện TCVN/QS (kèm theo thuyết minh dự thảo và các tài liệu tham khảo), báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan trong Bộ Quốc phòng và các chuyên gia (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này;

   Nghiên cứu, tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này; tổ chức hội nghị chuyên đề (nếu có); hoàn chỉnh TCVN/QS; thông qua Hội đồng nghiệm thu TCVN/QS;

   *Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì thành lập Hội đồng nghiệm thu gồm: Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng TCVN/QS hoặc Thủ trưởng đơn vị trực thuộc được ủy quyền. Thư ký Hội đồng là cán bộ của Cơ quan Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng trực thuộc cơ quan, đơn vị chủ trì;

   Thành phần tham dự Hội đồng gồm đại diện Ban Biên soạn, đại diện cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu, đơn vị sản xuất, sửa chữa, đơn vị sử dụng và các chuyên gia (nếu có).

   *Ban Biên soạn giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng nghiệm thu, hoàn chỉnh TCVN/QS, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư này gửi Cơ quan Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng trực thuộc cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng thẩm tra về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, kết quả thẩm tra được lập thành biên bản;

   *Ban Biên soạn hoàn thiện TCVN/QS, lập hồ sơ trên cơ sở biên bản thẩm tra; báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thẩm định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn