Xử lý kết quả giám sát trong đảng

Ngày hỏi:08/12/2017

Xử lý kết quả giám sát trong đảng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Mạnh, hiện đang làm việc tại Quận 10, Tp.HCM. Tôi hiện đang học lớp cảm tình đảng, vì yêu cầu công việc và học tập, tôi cần tìm hiểu một số nội dung về giám sát trong Đảng. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Xử lý kết quả giám sát trong đảng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.     

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 12 Quy định 86-QĐ/TW năm 2017 giám sát trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1- Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cấp ủy các cấp, ban thường vụ cấp ủy từ cấp cơ sở trở lên

   a) Kịp thời nhắc nhở, lưu ý, cảnh báo bằng các hình thức thích hợp theo thẩm quyền với đối tượng giám sát về những vấn đề cần thiết.

   b) Nhận xét, đánh giá kết quả giám sát; xem xét trách nhiệm của đối tượng giám sát; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

   c) Yêu cầu đối tượng giám sát chấn chỉnh, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm và khắc phục hậu quả (nếu có).

   d) Đề ra hoặc điều chỉnh các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chức trách được giao.

   đ) Yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên có liên quan chỉ đạo đối tượng giám sát chấp hành thông báo kết quả giám sát.

   e) Qua giám sát, quyết định kiểm tra chấp hành hoặc yêu cầu ủy ban kiểm tra kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

   g) Trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo tuyên truyền, thông báo kết quả hoạt động giám sát theo quy định của Đảng.

   2- Ủy ban kiểm tra các cấp

   a) Thực hiện như quy định tại các Điểm a, b, c, đ của Khoản 1, Điều 12 nêu trên.

   b) Qua giám sát, nếu phát hiện đối tượng giám sát có dấu hiệu vi phạm thì quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

   c) Tuyên truyền, thông báo kết quả hoạt động giám sát theo quy định của Đảng.

   3- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp

   a) Thực hiện như quy định tại các Điểm a, c, đ của Khoản 1, Điều 12 nêu trên.

   b) Nhận xét, đánh giá kết quả giám sát; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm của đối tượng giám sát hoặc tổ chức đảng, cá nhân có liên quan.

   c) Qua giám sát, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy kiểm tra chấp hành hoặc đề nghị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

   d) Đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền tuyên truyền, thông báo kết quả hoạt động giám sát theo quy định của Đảng.

   4- Chi bộ

   a) Kịp thời nhắc nhở, lưu ý, cảnh báo theo thẩm quyền đối với đảng viên được giám sát.

   b) Nhận xét, đánh giá kết quả giám sát đối với đảng viên; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

   c) Yêu cầu đảng viên được giám sát sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm và khắc phục hậu quả (nếu có).

   d) Qua giám sát, quyết định hoặc đề nghị Ủy ban kiểm tra kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

   - Điểm a Khoản 1 Điều này được hướng dẫn bởi Điều 12 Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW năm 2017

   Căn cứ Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng;
   ...
   Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, như sau:
   ...
   ĐIỀU 12. Xử lý kết quả giám sát

   1- Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cấp ủy các cấp, ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên (Khoản 1)

   Kịp thời nhắc nhở, lưu ý, cảnh báo bằng các hình thức thích hợp theo thẩm quyền với đối tượng giám sát về những vấn đề cần thiết (Điểm a)

   - Chủ thể giám sát gửi văn bản cho tổ chức đảng, đảng viên được giám sát để lưu ý, nhắc nhở, cảnh báo hoặc yêu cầu thực hiện những vấn đề cần thiết.

   Cấp ủy viên, thành viên ủy ban kiểm tra, đảng viên được chủ thể giám sát phân công phụ trách, theo dõi lĩnh vực, địa bàn được gặp, trao đổi với đại diện tổ chức đảng hoặc đảng viên được giám sát.

   Trên đây là nội dung tư vấn về xử lý kết quả giám sát trong đảng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 86-QĐ/TW năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cơ quan Đảng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn