Báo cáo về tình hình tài chính và đầu tư chứng khoán

Ngày hỏi:02/12/2017

Báo cáo về tình hình tài chính và đầu tư chứng khoán được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Thùy Linh, hiện đang sống và làm việc tại Quận 2, Tp.HCM. Vì tính chất công việc, tôi đang tìm hiểu về một số nội dung về chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nhưng tôi chưa tìm được văn bản. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Báo cáo về tình hình tài chính và đầu tư chứng khoán được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.      

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • The quy định tại Điều 17 Thông tư 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Báo cáo tài chính của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ gồm:

   a) Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính quý theo quy định tại Chế độ kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;

   b) Báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư này.

   2. Báo cáo về tình hình đầu tư chứng khoán gồm:

   a) Báo cáo về tình hình đầu tư chứng khoán, tình hình trích lập và xử lý dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán (theo Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này). Trong đó, thuyết minh chi tiết về số, loại chứng khoán công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hiện đang nắm giữ, giá trị theo sổ sách, giá trị thực tế tại thời điểm lập báo cáo tài chính quý, năm; nguồn tham chiếu giá làm cơ sở trích lập dự phòng; tình hình hoàn nhập dự phòng;

   b) Báo cáo về tình hình đầu tư tài chính dài hạn; tình hình trích lập và xử lý dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn (theo Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này). Trong đó, thuyết minh chi tiết về tình hình góp vốn, tình hình đầu tư ra bên ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

   3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính:

   a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

   b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính;

   c) Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng đầu quý tiếp theo;

   d) Thời hạn nộp báo cáo về tình hình đầu tư chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều này chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

   4. Nơi nhận báo cáo:

   Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ lập và gửi các báo cáo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

   5. Việc công bố thông tin về báo cáo tài chính năm của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán, quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

   Trên đây là nội dung tư vấn về báo cáo về tình hình tài chính và đầu tư chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 146/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn