Các loại sổ kế toán đối với Công ty chứng khoán được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:17/11/2016

Các loại sổ kế toán đối với Công ty chứng khoán được quy định như thế nào? Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em đang học về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán. Vì em mong muốn làm trong Công ty chứng khoán nên cũng tìm hiểu về các quy định pháp luật liên quan tới kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán. Em muốn hỏi: Các loại sổ kế toán đối với Công ty chứng khoán được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Tùng, Đăk-lăk.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các loại sổ kế toán đối với Công ty chứng khoán được quy định được hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   1. Mỗi Công ty chứng khoán chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

   - Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Các Sổ Nhật ký, Sổ Cái.

   - Số kế toán chi tiết, gồm: Các Sổ kế toán chi tiết.

   2. Công ty chứng khoán phải tuân thủ về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép đối với các loại Sổ Cái, các sổ Nhật ký; các quy định đối với các loại sổ kế toán chi tiết mang tính hướng dẫn.

   3. Sổ kế toán tổng hợp.

   3.1. Sổ Nhật ký

   a) Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh Bên Nợ và Bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở Công ty chứng khoán (Nhật ký chung) trừ các tài khoản đã theo dõi, ghi chép trên các Sổ Nhật ký đặc biệt;

   b) Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

   - Ngày, tháng ghi sổ;

   - Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

   - Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

   - Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

   3.2. Các Sổ Nhật ký đặc biệt

   Sổ Nhật ký đặc biệt gồm các sổ Nhật ký mua hàng, Sổ Nhật ký bán hàng, Sổ Nhật ký Thu tiền mặt, Thu tiền gửi ngân hàng; Sổ Nhật ký Chi tiền mặt, Chi tiền gửi ngân hàng. Các Nhật ký đặc biệt này được mở và dùng để ghi chép các nghiệp vụ quy định riêng cho từng loại sổ Nhật ký này, như: Sổ Nhật ký mua hàng được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng nhưng chưa thanh toán tiền phát sinh trong kỳ kế toán.

   3.3. Sổ Cái

   Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán. Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

   - Ngày, tháng ghi sổ.

   - Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

   - Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

   - Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào Bên Nợ hoặc Bên Có của tài khoản.

   4. Sổ kế toán chi tiết

   a) Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ánh trên sổ Nhật ký và Sổ Cái;

   b) Số lượng, kết cấu các sổ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc. Các Công ty chứng khoán căn cứ vào quy định của Thông tư này về sổ kế toán chi tiết và yêu cầu quản lý của Công ty chứng khoán để mở các sổ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các loại sổ kế toán đối với Công ty chứng khoán, được quy định tại Thông tư 210/2014/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn