Chuyển quyền sở hữu do TCPH mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu làm cổ phiếu quỹ

Ngày hỏi:25/03/2019

Em hiện đang làm đề án liên quan đến hoạt động chứng khoán. Do đó, Ban biên tập cho tôi hỏi việc chuyển quyền sở hữu do TCPH mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu làm cổ phiếu quỹ được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Xin cảm ơn

Hoài Minh - Đà Nẵng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 48 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017 thì việc chuyển quyền sở hữu do TCPH mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu làm cổ phiếu quỹ được thực hiện như sau:

   1. Việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền bán lại cổ phiếu cho TCPH được thực hiện theo quy định hiện hành tại Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành.

   2. Chậm nhất 01 ngày làm việc sau ngày hết hạn đăng ký bán cổ phiếu, TVLK tập hợp hồ sơ đăng ký đặt bán cổ phiếu của nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu tại TVLK và chuyển cho TCPH/Đại lý thực hiện mua lại được TCPH ủy quyền.

   3. Trong vòng 03 ngày làm việc sau ngày kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu, căn cứ vào Giấy đề nghị bán chứng khoán của các nhà đầu tư có xác nhận của các TVLK nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký, TCPH/Đại lý thực hiện mua lại có trách nhiệm tập hợp và gửi văn bản xác nhận về số lượng chứng khoán bán và số tiền sẽ thanh toán đồng thời thông báo về số tài khoản lưu ký của tổ chức/các nhân mua cổ phiếu cho các TVLK liên quan và đề nghị các TVLK này làm các thủ tục yêu cầu chuyển khoản chứng khoán với VSD.

   4. Chậm nhất 10 ngày làm việc sau ngày kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu, TCPH/Đại lý thực hiện mua lại gửi cho VSD Văn bản đề nghị thanh toán tiền mua chứng khoán (Mẫu 21/ĐKCK) kèm theo Danh sách nhà đầu tư bán chứng khoán chi tiết theo TVLK đã được TCPH/Đại lý thực hiện mua lại xác nhận (Mẫu 22/ĐKCK) đồng thời chuyển toàn bộ số tiền thanh toán vào tài khoản của VSD.

   5. Chậm nhất 10 ngày làm việc sau ngày kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu, các TVLK nơi nhà đầu tư bán chứng khoán mở tài khoản lưu ký gửi cho VSD các tài liệu sau:

   a. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán theo Mẫu 22/LK Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành (03 liên);

   b. Xác nhận về số dư chứng khoán lưu ký bên chuyển quyền sở hữu và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu;

   c. Văn bản của TVLK cam kết chịu trách nhiệm thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định khi nhận được tiền thanh toán (trường hợp bên bán là nhà đầu tư cá nhân);

   d. Thông báo thông tin về số tài khoản nhận tiền thanh toán.

   6. Việc thanh toán tiền và chuyển quyền sở hữu chứng khoán sẽ được VSD thực hiện đồng thời trong một ngày.

   7. Các TVLK có liên quan thực hiện chuyển tiền thanh toán cho nhà đầu tư bên bán và hạch toán chứng khoán theo thông báo đã được VSD xác nhận. Phí chuyển tiền sẽ do các TVLK chi trả. Các TVLK bên bán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và nộp tiền giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của SGDCK theo quy định hiện hành.

   Trên đây là nội dung quy định về việc chuyển quyền sở hữu do TCPH mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu làm cổ phiếu quỹ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn