Có phải lập báo cáo tài chính bổ sung hay không?

Ngày hỏi:17/12/2018

Xin cho hỏi, trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất của công ty tôi cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không quá 90 ngày, thì công ty tôi có phải lập báo cáo tài chính bổ sung kèm theo bản cáo bạch khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán 2006 thì tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

   Theo đó, tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng có nghĩa vụ nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giải quyết theo thẩm quyền.

   Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ bao gồm rất nhiều giấy tờ khác nhau, trong đó bao gồm báo cáo tài chính (được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Chứng khoán 2006) kèm theo bảng cáo bạch của tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng.

   Theo đó, Điều 16 Luật Chứng khoán 2006 quy định như sau:

   "Điều 16. Báo cáo tài chính

   1. Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

   2. Trường hợp tổ chức phát hành là công ty mẹ thì tổ chức phát hành phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán.

   3. Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

   4. Trường hợp hồ sơ được nộp trước ngày 01 tháng 3 hằng năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của hai năm trước liền kề.

   5. Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quá chín mươi ngày, tổ chức phát hành phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quá 90 ngày, tổ chức phát hành phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất.

   Đồng nghĩa, trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho UBCKNN không quá 90 ngày, thì tổ chức phát hành không phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất.

   Do đó: Đối với trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất của công ty bạn cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho UBCKNN không quá 90 ngày, thì công ty bạn không phải lập báo cáo tài chính bổ sung kèm theo bản cáo bạch khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho UBCKNN.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn