Có thế biết được những gì thông qua Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán?

Ngày hỏi:20/03/2019

Tôi có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Có thế biết được những gì thông qua Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán 2006 thì Điều lệ của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán sẽ có các nội dung chính sau đây:

   - Tên, địa chỉ;

   - Mục tiêu hoạt động;

   - Vốn điều lệ; cách thức tăng vốn, giảm vốn hoặc chuyển nhượng vốn điều lệ;

   - Tên, địa chỉ và các thông tin cơ bản của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc Chủ sở hữu;

   - Phần vốn góp hoặc số cổ phần và giá trị vốn góp của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn;

   - Người đại diện theo pháp luật;

   - Cơ cấu tổ chức quản lý;

   - Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn hoặc cổ đông;

   - Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban kiểm soát;

   - Thể thức thông qua quyết định của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán;

   - Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

   - Chế độ kế toán, kiểm toán được áp dụng;

   - Việc thành lập các quỹ, cơ chế sử dụng quỹ; nguyên tắc sử dụng lợi nhuận, xử lý lỗ và chế độ tài chính khác;

   - Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

   => Như vậy, theo quy định này thì bạn có thể biết được các nội dung nêu trên nếu dựa vào Điều lệ của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

   Ngoài ra, Ban biên tập cũng cung cấp cấp thêm cho bạn thông tin là: Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán được Bộ Tài chính phê chuẩn theo đề nghị của Hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán sau khi có ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

   Trên đây là nội dung giải đáp về nội dung của Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn