Hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước

Pháp luật quy định thế nào về hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước? Phương án phát hành trái phiếu cần phải có nội dung gì và phải được cấp nào phê duyệt?

  • Căn cứ Điều 14, Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14-10-2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Nghị định 90), thì doanh nghiệp phát hành phải xây dựng phương án phát hành trái phiếu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở cho việc phát hành trái phiếu và công bố cho các đối tượng mua trái phiếu. Phương án phát hành trái phiếu phải bao gồm các nội dung cơ bản sau: a) Thông tin chung về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; b) Mục đích phát hành trái phiếu và phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu; c) Khối lượng, loại hình, kỳ hạn, lãi suất danh nghĩa trái phiếu dự kiến phát hành; d) Tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi và biên độ biến động giá cổ phiếu (nếu có) đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi; giá và thời điểm thực hiện mua cổ phiếu đối với phát hành trái phiếu kèm chứng quyền; đ) Phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu; e) Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu; g) Các cam kết khác đối với chủ sở hữu trái phiếu.

   Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền, phương án phát hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của đại hội đồng cổ đông. Đối với các loại trái phiếu khác, phương án phát hành trái phiếu thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị, hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty phê duyệt phương án phát hành trái phiếu, căn cứ vào mô hình tổ chức của doanh nghiệp và quy định tại điều lệ doanh nghiệp.

   Để phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phát hành phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm (Điều 16, Nghị định 90): a) Phương án phát hành trái phiếu và quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của các cấp có thẩm quyền; b) Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện để phát hành trái phiếu; c) Kết quả xếp loại của tổ chức định mức tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có); d) Các hợp đồng bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, hợp đồng đại lý và các tài liệu liên quan khác (nếu có); đ) Văn bản pháp lý chứng minh các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư và đã có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền trong trường hợp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn