Người phụ trách quản trị công ty đại chúng?

Ngày hỏi:19/02/2021

Xin hỏi đối với người phụ trách quản trị công ty đại chúng được pháp luật điều chỉnh thế nào? Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người phụ trách quản trị công ty đại chúng?
   (ảnh minh họa)
  • Người phụ trách quản trị công ty đại chúng?

   Căn cứ Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về người phụ trách quản trị công ty đại chúng như sau:

   1. Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

   2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

   3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

   a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

   b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

   c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

   d) Tham dự các cuộc họp;

   đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

   e) Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

   g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

   h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

   i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

   k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty hay không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về người phụ trách quản trị công ty đại chúng như sau:

   Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp, cụ thể: Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

   - Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

   - Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

   - Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

   - Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

   - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn