Nội dung Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

Ngày hỏi:03/04/2017

Nội dung Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Hoài Linh, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về nội dung Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: hoai***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán được quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán 2006:

   Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán có các nội dung chính sau đây:

   a) Tên, địa chỉ;

   b) Mục tiêu hoạt động;

   c) Vốn điều lệ; cách thức tăng vốn, giảm vốn hoặc chuyển nhượng vốn điều lệ;

   d) Tên, địa chỉ và các thông tin cơ bản của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc Chủ sở hữu;

   đ) Phần vốn góp hoặc số cổ phần và giá trị vốn góp của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn;

   e) Người đại diện theo pháp luật;

   g) Cơ cấu tổ chức quản lý;

   h) Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn hoặc cổ đông;

   i) Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban kiểm soát;

   k) Thể thức thông qua quyết định của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán;

   l) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

   m) Chế độ kế toán, kiểm toán được áp dụng;

   n) Việc thành lập các quỹ, cơ chế sử dụng quỹ; nguyên tắc sử dụng lợi nhuận, xử lý lỗ và chế độ tài chính khác;

   o) Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nội dung Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Chứng khoán 2006 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn