Thành phần, cơ cấu, trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty đại chúng

Ngày hỏi:14/02/2020

Được biết vừa qua Quốc hội mới thông qua Luật chứng khoán 2019, cho tôi hỏi theo luật này thì thành phần, cơ cấu, trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị của công ty đại chúng được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thành phần, cơ cấu, trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty đại chúng
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 41 Luật chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) thì thành phần, cơ cấu, trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty đại chúng bảo đảm tuân thủ các quy định sau đây:

   - Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị điều hành và không điều hành, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập để bảo đảm tính độc lập của Hội đồng quản trị;

   - Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; bảo đảm hoạt động của công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy định nội bộ của công ty; xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và có các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;

   - Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn