5 bước thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ngày hỏi:05/12/2019

Bạn có địa chỉ mail: tu.khonggianluat@gmail.com có ý kiến thắc mắc gửi về Ban biên tập như sau: Tôi muốn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cho biết trình tự từng bước được không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 5 bước thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài
   (ảnh minh họa)
  • - Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có)

   Đối tượng:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2014:

   Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

   - Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

   - Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

   Lưu ý: Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ và Quốc hội. (đối chiếu xem thêm Điều 30, Điều 31 Luật Đầu tư 2014)

   Hồ sơ:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2014:

   - Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

   - Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

   - Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

   - Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

   - Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

   - Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

   - Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

   Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tùy trường hợp)

   Thời gian giải quyết: Từ 35-40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

   - Bước 02: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

   Căn cứ Điều 36, Điều 37 Luật Đầu tư 2014, Điều 29, Điều 30 Nghị định 118/2015/NĐ-CP:

   Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

   - Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; (Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.)

   - Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.) sau:

   + Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

   + Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

   + Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

   Hồ sơ:

   Áp dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư có nêu ở trên.

   Cơ quan nộp hồ sơ:
   Cơ quan đăng ký đầu tư

   Thời gian giải quyết:

   - Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ

   - Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

   - Bước 03: Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

   Căn cứ Điều 20, 21, 22, 23, Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014:

   Hồ sơ:

   * Đối với doanh nghiệp tư nhân

   - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

   - Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

   * Đối với công ty hợp danh

   - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

   - Điều lệ công ty.

   - Danh sách thành viên.

   - Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

   * Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

   - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

   - Điều lệ công ty.

   - Danh sách thành viên.

   - Bản sao các giấy tờ sau đây:

   + Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

   + Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

   Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

   + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

   * Đối với công ty cổ phần

   - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

   - Điều lệ công ty.

   - Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

   - Bản sao các giấy tờ sau đây:

   + Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

   + Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

   Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

   + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

   Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

   Cơ quan giải quyết: Cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện)

   - Bước 04: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

   Căn cứ Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP:

   Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

   - Ngành, nghề kinh doanh;

   - Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

   Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

   - Bước 05: Công bố con dấu doanh nghiệp:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014:

   Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

   - Tên doanh nghiệp;

   - Mã số doanh nghiệp.

   Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được sở KH-ĐT cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.

   Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

   Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công ty 100% vốn nước ngoài
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn