Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không có cấu phần xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu nào?

Ngày hỏi:23/07/2019

Theo Luật Đầu tư công mới nhất thì báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không có cấu phần xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu nào? Căn cứ pháp lý?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực 01/01/2020) quy định:

   Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không có cấu phần xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Sự cần thiết đầu tư;

   b) Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

   c) Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của dự án; phân tích, lựa chọn quy mô hợp lý; xác định phân kỳ đầu tư; lựa chọn hình thức đầu tư;

   d) Phân tích các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật, lựa chọn địa điểm đầu tư;

   đ) Phương án tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng dự án;

   e) Đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường;

   g) Phương án tổng thể đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

   h) Dự kiến tiến độ thực hiện dự án; các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư;

   i) Xác định tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn;

   k) Xác định chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn trong giai đoạn khai thác dự án;

   l) Tổ chức quản lý dự án, bao gồm xác định chủ đầu tư, phân tích lựa chọn hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án, mối quan hệ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quá trình thực hiện dự án, tổ chức bộ máy quản lý khai thác dự án;

   m) Phân tích hiệu quả đầu tư, bao gồm hiệu quả và tác động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; khả năng thu hồi vốn đầu tư (nếu có).

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Báo cáo nghiên cứu khả thi
  Báo cáo nghiên cứu
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn