Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:04/01/2019

Tôi làm việc trong lĩnh vực đầu tư. Có vấn đề này tôi thắc mắc mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi: Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội được quy định như thế nào? Mong nhận được phản hồi của Ban biên tập trong thời gian sớm nhất

Hữu Toàn - Hà Nội

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội được quy định tại Điều 35 Luật Đầu tư 2014 như sau:

   1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

   a) Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này;

   b) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

   c) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

   d) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

   đ) Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

   2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

   3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ.

   4. Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

   5. Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư gồm:

   a) Tờ trình của Chính phủ;

   b) Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều này;

   c) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước;

   d) Tài liệu khác có liên quan.

   6. Nội dung thẩm tra:

   a) Việc đáp ứng tiêu chí xác định dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội;

   b) Sự cần thiết thực hiện dự án;

   c) Sự phù hợp của dự án với chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có); (Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 4 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   d) Mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư, phương án lựa chọn công nghệ chính, giải pháp bảo vệ môi trường;

   đ) Vốn đầu tư, phương án huy động vốn;

   e) Tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội;

   g) Cơ chế, chính sách đặc thù; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có).

   7. Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra; giải trình về những vấn đề thuộc nội dung dự án khi cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội yêu cầu.

   8. Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư gồm các nội dung sau đây:

   a) Nhà đầu tư thực hiện dự án;

   b) Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn, thời hạn thực hiện dự án;

   c) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

   d) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án; trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;

   đ) Công nghệ áp dụng;

   e) Cơ chế, chính sách đặc thù; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có);

   g) Thời hạn hiệu lực của Nghị quyết về chủ trương đầu tư.

   9. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định hồ sơ dự án đầu tư của Hội đồng thẩm định Nhà nước.

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Đầu tư 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn