Kết cấu và nội dung của tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư

Ngày hỏi:02/11/2018

Đang công tác trong lĩnh vực kiểm toán, tại một đơn vị kiểm toán thuộc kiểm toán nhà nước. Vì yêu cầu cho cuộc kiểm toán sắp tới, bạn Nguyễn Đình Duy có thắc mắc mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể:  Kết cấu và nội dung của tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kết cấu và nội dung của tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư quy định tại Điều 13 Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Bên Nợ:

   - Số tiền phải thu của khách hàng về sản phẩm chạy thử có tải, sản xuất thử đã giao, dịch vụ đã cung cấp, nguyên vật liệu, bao bì, phế liệu đã cung cấp và được xác định là tiêu thụ.

   - Số tiền thừa trả lại cho khách hàng.

   Bên Có:

   - Số tiền khách hàng đã trả nợ về bán sản phẩm chạy thử có tải, sản xuất thử, sử dụng dịch vụ, nguyên vật liệu, bao bì, phế liệu;

   - Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước cho khách hàng;

   - Số giảm giá hàng bán cho khách hàng sau khi đã giao hàng và khách hàng có khiếu nại;

   - Giá trị số hàng đã bán bị người mua trả lại (có thuế GTGT, hoặc không có thuế GTGT);

   - Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho người mua.

   Số dư bên Nợ:

   Số tiền còn phải thu của khách hàng.

   Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên Tài sản và bên Nguồn vốn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn