Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư

Ngày hỏi:30/10/2018

Tôi đang làm việc tại Ban quản lý dự án đường bộ. Liên quan đến công việc tôi có trách nhiệm giám sát, có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư quy định tại Điều 5 Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Bên Nợ:

   - Số vốn đầu tư đã cấp cho đơn vị cấp dưới (Bao gồm vốn cấp trực tiếp và cấp bằng các phương thức khác);

   - Số vốn tạm ứng để thực hiện khối lượng đầu tư, hoạt động quản lý dự án;

   - Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị khác;

   - Số tiền đơn vị cấp trên phải thu về, các khoản đơn vị cấp dưới phải nộp;

   - Số tiền đơn vị cấp dưới phải thu về;

   - Quỹ khen thưởng phúc lợi được Chủ đầu tư cấp.

   Bên Có:

   - Nhận bàn giao tài sản đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng của BQLDAĐT cấp dưới trực thuộc;

   - Thu hồi vốn đầu tư đã cấp cho đơn vị cấp dưới;

   - Số tiền đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ;

   - Bù trừ phải thu với phải trả nội bộ của cùng một đối tượng.

   Số dư bên Nợ:

   - Số còn phải thu ở các đơn vị nội bộ;

   - Số còn phải thu về khoản ứng trước để thực hiện khối lượng đầu tư.

   Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ, có 2 tài khoản cấp 2:

   - Tài khoản 1361 - Phải thu nội bộ về vốn đầu tư: Tài khoản này chỉ mở ở BQLDAĐT là đơn vị cấp trên để phản ánh số vốn đầu tư hiện có ở BQLDAĐT là các đơn vị trực thuộc do cấp trên cấp trực tiếp hoặc hình thành bằng các phương thức khác.

   - Tài khoản 1368 - Phải thu nội bộ khác: Phản ánh các khoản phải thu nội bộ khác giữa BQLDAĐT với chủ đầu tư; Giữa BQLDAĐT cấp trên với cấp dưới; Giữa các BQLDAĐT trực thuộc có cùng 1 BQLDAĐT cấp trên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn