Kinh phí quản lý dự án tiết kiệm được có thể sử dụng chi thu nhập tăng thêm không?

Ngày hỏi:30/03/2019

Hiện nay, Sở tôi được ủy thác Quản lý dự án các công trình do Sở làm Chủ đầu tư với Ban QLDA chuyên ngành theo tỷ lệ phân chia chi phí QLDA giả sử là CĐT 20%, Ban QLDA 80%. Như vậy phần tỷ lệ CĐT được hưởng nếu không sử dụng hết trong năm ngân sách CĐT có được quyền sử dụng chi tăng thu nhập cho cán bộ công chức của sở theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 28/1/2019 không? Nếu không được thì xử số dư như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 72/2017/TT-BTC:

   1. Số kinh phí quản lý dự án tiết kiệm được khi kết thúc năm ngân sách là khoản chênh lệch giữa nguồn thu thực tế của dự toán thu được duyệt trong năm lớn hơn số đã chi thực tế của dự toán chi được duyệt trong năm đúng quy định sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao trong năm về quản lý dự án đầu tư. (Khoản này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 7 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTC)

   Trường hợp các nhiệm vụ chi đã được phê duyệt trong dự toán không thực hiện trong năm, hoặc đang thực hiện dở dang mà chuyển sang thực hiện năm sau thì được chuyển dự toán của các khoản kinh phí đó sang năm sau để tiếp tục thực hiện. Trường hợp này đơn vị phải xác định và chịu trách nhiệm về số kinh phí tương ứng với nhiệm vụ chi chưa thực hiện hoặc thực hiện dở dang để chuyển năm sau, nguồn kinh phí này không được sử dụng để xác định kinh phí tiết kiệm trong năm.

   2. Nội dung sử dụng kinh phí quản lý dự án tiết kiệm được:

   a) Chi thu nhập tăng thêm:

   - Trong phạm vi nguồn kinh phí tiết kiệm được, chủ đầu tư, BQLDA xác định hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa 1,0 (một) lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định để chi trả thu nhập tăng thêm cho các đối tượng hưởng lương từ chi phí quản lý dự án theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC.

   - Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động đảm bảo nguyên tắc gắn với khối lượng, nhiệm vụ công việc được giao, mức độ hoàn thành công việc, bảo đảm thu hút được lao động có trình độ cao và tương quan hợp lý với tiền lương của cán bộ, công chức trong cùng đơn vị.

   ...

   Căn cứ theo các quy định nêu trên thì nếu số kinh phí quản lý dự án sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao trong năm tiết kiệm được khi kết thúc năm ngân sách thì có thể được sử dụng để chi thu nhập tăng thêm.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn