Lập Dự án đầu tư và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày hỏi:30/10/2017

Việc lập Dự án đầu tư và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thanh Duy là công chức đang làm việc tại Phòng Tài chính - Kế Hoạch, có thắc mắc tôi muốn nhờ các bạn trong Ban biên tập gải đáp giúp cụ thể như sau: Việc lập Dự án đầu tư và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào không? Mong sớm nhận được phản hồi câu hỏi trển từ các bạn, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập Dự án đầu tư và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Việc lập Dự án đầu tư và lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước được quy định được quy định tại Tiểu mục 3 Mục 2 Quyết định 2718/QĐ-BYT năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   3. Lập Dự án đầu tư và lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình:

   3.1. Đối với các dự án do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định đầu tư:

   3.1.1. Chủ đầu tư được phép chỉ định thầu cơ quan tư vấn đầu tư xây dựng có đủ tư cách pháp nhân và đủ năng lực chuyên môn để lập Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trình Bộ Y tế thẩm định/phê duyệt.

   3.1.2. Thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trước khi lập dự án:

   a) Các dự án đầu tư có công trình xây dựng cấp I và cấp đặc biệt theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, phải được tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trước khi lập dự án.

   b) Việc tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

   c) Sau khi có kết quả thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc, việc lựa chọn cơ quan tư vấn lập dự án và thiết kế được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 12/2009/NĐ-CP và quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng và điểm d, khoản 1, điều 2.2 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

   3.1.3. Các dự án dùng chi phí tư vấn từ nguồn vốn nước ngoài, chủ đầu tư ngoài việc tuân thủ các quy định tại mục 3.1.1 còn phải tuân thủ quy định cụ thể của Tổ chức tài trợ.

   3.1.4. Nội dung Dự án đầu tư thực hiện theo đúng quy định tại Điều 7 và 8 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

   3.1.5. Quy mô đầu tư phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 và Quy hoạch tổng thể phát triển của đơn vị được Bộ Y tế phê duyệt.

   3.1.6. Nội dung Thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 12/2009/NĐ-CP và phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn thiết kế - thiết kế mẫu công trình y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công Nghệ ban hành.

   3.1.7. Khi đầu tư xây dựng các công trình sau đây, chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình để trình Bộ Y tế phê duyệt (Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị đầu mối thẩm định): Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (đối với công trình xây dựng mới); trừ trường hợp Bộ Y tế thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

   - Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng.

   - Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để trình Bộ Y tế thẩm định/phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

   - Đối với công trình từ cấp III trở lên, trước khi thẩm định thiết kế, Chủ đầu tư phải gửi hồ sơ thiết kế đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng ở địa phương (Sở Xây dựng) để thẩm tra theo quy định tại Điều 21-NĐ15/2013/NĐ-CP. Nội dung hồ sơ gửi Sở Xây dựng địa phương được thực hiện theo Điều 7- Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

   3.1.8. Chủ đầu tư phải đề xuất hình thức Quản lý dự án trong nội dung Dự án đầu tư để Bộ Y tế xem xét quyết định.

   3.2. Đối với các dự án xây dựng công trình y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư:

   3.2.1. Quy mô đầu tư phải phù hợp với quy hoạch hệ thống y tế và quy hoạch phát triển đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   3.2.2. Thiết kế cơ sở phù hợp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế, Thiết kế mẫu công trình y tế do cấp có thẩm quyền ban hành, đối với dự án nhóm A trước khi phê duyệt dự án phải được Bộ Y tế thỏa thuận bằng văn bản.

   3.2.3. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 6 Điều 10-Nghị định 12/2009/NĐ-CP trước khi phê duyệt dự án.

   3.2.4. Chủ đầu tư đề xuất hình thức Quản lý dự án trong nội dung Dự án đầu tư để Ủy ban nhân dân tỉnh (cấp Quyết định đầu tư) xem xét quyết định.

   3.3. Về việc thuê tư vấn nước ngoài:

   Việc thuê tư vấn nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

   Ban Quán lý dự án được ký hợp đồng thuê cá nhân, tổ chức tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm, năng lực để phối hợp với Ban quản lý dự án để quản lý các công việc ứng dụng công nghệ xây dựng mới mà tư vấn trong nước chưa đủ năng lực thực hiện hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Việc thuê tư vấn nước ngoài đối với các dự án sử dụng ngân sách nhà nước phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép. Chủ đầu tư phải gửi Hồ sơ xin phép thuê tư vấn nước ngoài với các nội dung sau:

   - Sự cần thiết phải thuê tư vấn nước ngoài;

   - Mục tiêu của việc thuê tư vấn nước ngoài;

   - Khối lượng công việc cần thuê tư vấn nước ngoài;

   - Phương thức lựa chọn Tổ chức Tư vấn nước ngoài;

   - Dự kiến Tổ chức Tư vấn nước ngoài sẽ thuê (nếu có), hồ sơ năng lực của họ;

   - Giá trị, tổng giá trị các công việc cần thuê tư vấn nước ngoài;

   - Nguồn vốn để chi trả cho tổ chức tư vấn nước ngoài;

   - Kế hoạch thực hiện công tác thuê tư vấn nước ngoài.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc lập Dự án đầu tư và lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 2718/QĐ-BYT năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn