Lưu trữ hồ sơ trong đầu tư theo phương thức PPP?

Ngày hỏi:05/04/2021

Đối với đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thì việc lưu trữ hồ sơ được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 3 Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định nội dung trên như sau:

   1. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức lưu trữ hồ sơ của các hoạt động sau đây:

   a) Trình, thẩm định, quyết định và quyết định điều chỉnh (nếu có) chủ trương đầu tư dự án PPP;

   b) Trình, thẩm định, quyết định phê duyệt và quyết định phê duyệt điều chỉnh (nếu có) dự án PPP;

   c) Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư và bên cho vay (nếu có);

   d) Ký kết hợp đồng dự án PPP, phụ lục hợp đồng (nếu có);

   đ) Giải ngân vốn nhà nước trong dự án PPP nếu có sử dụng;

   e) Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

   g) Thanh lý hợp đồng và chuyển giao tài sản dự án;

   h) Các hoạt động khác theo quy định tại hợp đồng dự án.

   2. Bên mời thầu có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ của các hoạt động sau đây:

   a) Trình, thẩm định, quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu và tài liệu làm rõ;

   b) Đánh giá, làm rõ (nếu có) hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự đàm phán, hồ sơ dự thầu

   c) Trình, thẩm định, phê duyệt kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

   3. Thời hạn lưu trữ:

   a) Hồ sơ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, h khoản 1 và khoản 2 Điều này được lưu trữ tối thiểu 05 năm sau khi thanh lý hợp đồng dự án PPP;

   b) Hồ sơ quy định tại điểm d và điểm g khoản 1 Điều này được lưu trữ tối thiểu 10 năm sau khi thanh lý hợp đồng dự án PPP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn