Nguồn kinh phí và nội dung chi cho công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án PPP của bộ, ngành, UBND cấp tỉnh

Ngày hỏi:05/12/2018

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là hình thức thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữ cở quan nhà nước với nhà đầu tư, doanh nghiệp để thực hiện dự án. Anh chị cho tôi hỏi nguồn kinh phí và nội dung chi cho công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án PPP của bộ, ngành, UBND cấp tỉnh được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4 Thông tư 88/2018/TT-BTC quy định nguồn kinh phí và nội dung chi cho công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án PPP của bộ, ngành, UBND cấp tỉnh như sau:

   - Nguồn ngân sách nhà nước cân đối trong kế hoạch chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh bố trí cho các nội dung chi phí chuẩn bị đầu tư quy định tại Điểm c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.

   - Nguồn ngân sách nhà nước cân đối trong kế hoạch chi đầu tư phát triển của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; nguồn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; nguồn thu từ việc bán hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư; nguồn vốn do nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án PPP hoàn trả và các nguồn vốn hợp pháp khác bố trí cho các nội dung quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.

   - Chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP được phép bổ sung nguồn trích từ tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng (hiện nay là Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP).

   - Riêng các nội dung chi theo quy định tại Điểm c, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP:

   + Các khoản chi trực tiếp cho dự án PPP được bố trí từ nguồn chi đầu tư phát triển của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và/hoặc trích từ tổng mức đầu tư dự án PPP theo quy định của Bộ Xây dựng.

   + Chi hoạt động của đơn vị đầu mối quản lý hoạt động PPP phục vụ các hoạt động chung (không gắn với dự án PPP cụ thể) được bố trí từ nguồn chi thường xuyên của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

   Trên đây là quy định về nguồn kinh phí và nội dung chi cho công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án PPP của bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn