Nguyên tắc hạch toán tài khoản 154 - Chi phí sản xuất thử dở dang áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư

Ngày hỏi:03/11/2018

Làm việc trong một cơ quan nhà nước có sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước, tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Nguyên tắc hạch toán tài khoản 154 - Chi phí sản xuất thử dở dang áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc hạch toán tài khoản 154 - Chi phí sản xuất thử dở dang áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư quy định tại Điều 13 Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất thử dở dang

   Tài khoản này dùng để tập hợp chi phí sản xuất của hoạt động chạy thử có tải, sản xuất thử theo thiết kế ban đầu phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm sản xuất thử trước khi bàn giao công trình (hạng mục công trình) cho đơn vị khai thác sử dụng.

   4.1. Nguyên tắc hạch toán

   - Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất thử dở dang” chỉ phản ánh chi phí thực tế của hoạt động chạy thử có tải, sản xuất thử đối với những dự án phải tổ chức chạy thử có tải, sản xuất thử trước khi bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng theo thiết kế được phê duyệt.

   - Chi phí sản xuất hạch toán trên TK 154 phải được chi tiết theo loại, nhóm sản phẩm, sản phẩm hoặc chi tiết, bộ phận sản phẩm.

   - Chi phí sản xuất thử dở dang phản ánh trên TK 154 gồm những chi phí sau:

   + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;

   + Chi phí nhân công trực tiếp;

   + Chi phí khác bằng tiền.

   - Đối với hoạt động sản xuất thử, TK 154 “Chi phí sản xuất thử dở dang” là tài khoản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất thử, với các khoản mục tính giá thành: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; Chi phí khác bằng tiền.

   - Phần chi phí chạy thử, sản xuất thử không thu hồi được sản phẩm phải kết chuyển trực tiếp vào TK 241 “Chi phí đầu tư xây dựng”.

   - Không hạch toán vào TK 154 những chi phí sau:

   + Chi phí đầu tư xây dựng;

   + Chi phí hoạt động của BQLDAĐT không liên quan đến hoạt động sản xuất thử;

   + Chi phí hoạt động khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn