Nhà đầu tư phải làm gì khi không được tiếp tục ưu đãi đầu tư do pháp luật thay đổi?

Ngày hỏi:03/12/2018

Xin cho tôi hỏi, trường hợp công ty tôi hiện đang đầu tư kinh doanh một số dự án trong nước, và đang được hưởng ưu đãi đầu tư ở mức cụ thể theo quy định pháp luật hiện hành. Nhưng nếu sau này pháp luật quy định về chính sách ưu đãi đầu tư bị thay đổi và đến lức đó công ty chúng tôi không được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định mới thì công ty tôi phải làm gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện hành bảo đảm cho các nhà đầu tư có hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong trường hợp có sự thay đổi của pháp luật so với thời điểm nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chính sách bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư 2014.

   Theo đó, Điều 13 Luật Đầu tư 2014 quy định như sau:

   "Điều 13. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

   1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

   2. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

   3. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

   4. Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều này thì được xem xét giải quyết bàng một hoặc một số biện pháp sau đây:

   a) Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;

   b) Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

   c) Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

   5. Đối với biện pháp bảo đảm đầu tư quy định tại khoản 4 Điều này, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư do pháp luật thay đổi vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường thì được xem xét giải quyết bàng một hoặc một số biện pháp sau đây:

   - Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;

   - Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

   - Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

   Như vậy: Đối với trường hợp mà bạn thắc mắc thì trường hợp pháp luật thay đổi vì các lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường mà dẫn đến công ty không được tiếp tục hưởng chính sách ưu đãi đầu tư thì công ty sẽ được xem xét giải quyết bàng một hoặc một số biện pháp được trích dẫn trên đây.

   Lưu ý: Công ty phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành thì mới được xem xét giải quyết.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn