Nội dung đánh giá chương trình, dự án đầu tư công

Ngày hỏi:31/07/2019

Hiện đã có Luật Đầu tư công 2019, vậy theo Luật này thì nội dung đánh giá chương trình, dự án đầu tư công được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 73 Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực 01/01/2020) quy định Nội dung đánh giá chương trình, dự án như sau:

   1. Nội dung đánh giá ban đầu bao gồm:

   a) Công tác chuẩn bị, tổ chức, huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình, dự án bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ đã được phê duyệt;

   b) Những vướng mắc, phát sinh mới xuất hiện so với thời điểm phê duyệt chương trình, dự án;

   c) Đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh phù hợp với điều kiện thực tế.

   2. Nội dung đánh giá giữa kỳ hoặc đánh giá giai đoạn bao gồm:

   a) Sự phù hợp của kết quả thực hiện chương trình, dự án so với mục tiêu đầu tư;

   b) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch được phê duyệt;

   c) Đề xuất các giải pháp cần thiết, kể cả việc điều chỉnh chương trình, dự án.

   3. Nội dung đánh giá kết thúc bao gồm:

   a) Quá trình thực hiện chương trình, dự án: hoạt động quản lý thực hiện chương trình, dự án; kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình, dự án; các nguồn lực đã huy động; các lợi ích do chương trình, dự án mang lại cho những đối tượng thụ hưởng; các tác động, tính bền vững của chương trình, dự án;

   b) Bài học rút ra sau quá trình thực hiện chương trình, dự án và đề xuất các khuyến nghị cần thiết; trách nhiệm của tổ chức tư vấn, cơ quan chủ quản, chủ chương trình, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   4. Nội dung đánh giá tác động của chương trình, dự án bao gồm:

   a) Thực trạng kinh tế - kỹ thuật vận hành;

   b) Tác động kinh tế - xã hội;

   c) Tác động môi trường, sinh thái;

   d) Tính bền vững của dự án;

   đ) Bài học rút ra từ chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện, vận hành chương trình, dự án; trách nhiệm của tổ chức tư vấn, cơ quan chủ quản, chủ chương trình, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   5. Nội dung đánh giá đột xuất bao gồm:

   a) Sự phù hợp của kết quả thực hiện chương trình, dự án đến thời điểm đánh giá so với mục tiêu đầu tư;

   b) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch được phê duyệt;

   c) Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có), nguyên nhân phát sinh ngoài dự kiến và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

   d) Ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của những phát sinh ngoài dự án đến việc thực hiện chương trình, dự án, khả năng hoàn thành các mục tiêu của chương trình, dự án;

   đ) Đề xuất các giải pháp cần thiết.

   6. Chính phủ quy định phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn