Phương pháp hạch toán kế toán ở Ban quản lý dự án đầu tư cấp trên

Ngày hỏi:30/10/2018

Sinh sống và làm việc tại Tp Hồ Chí Minh, vì yêu cầu công việc mà tôi sắp tới đảm nhận nên tôi có tham gia một khóa học kế toán ngắn hạn. Kiến thức tôi cần nhiều hơn nữa nhưng việc học chỉ đáp ứng cho tôi một phần ít. Trong quá trình tìm hiểu tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Phương pháp hạch toán kế toán ở Ban quản lý dự án đầu tư cấp trên được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương pháp hạch toán kế toán ở Ban quản lý dự án đầu tư cấp trên quy định tại Điều 5 Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   1- Khi BQLDAĐT cấp trên cấp, giao vốn đầu tư cho đơn vị cấp dưới bằng tiền mặt hoặc tiền gửi Ngân hàng, hoặc bằng vật tư, ghi:

   Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361 - Phải thu nội bộ về vốn đầu tư)

   Có TK 111 - Tiền mặt

   Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng

   Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.

   2- Trường hợp BQLDAĐT cấp trên cấp vốn đầu tư cho đơn vị trực thuộc bằng tài sản cố định để sử dụng cho hoạt động của BQLDAĐT, ghi:

   Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361) (Giá trị còn lại)

   Nợ TK 214- Hao mòn tài sản cố định (Giá trị hao mòn)

   Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

   3- Trường hợp đơn vị cấp dưới phải hoàn lại vốn đầu tư cho đơn vị cấp trên, khi nhận được tiền do đơn vị cấp dưới nộp lên, ghi:

   Nợ TK 111 - Tiền mặt

   Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng

   Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1361).

   4- Khi nhận được các khoản phải nộp lên của cấp dưới hoặc cấp dưới chuyển trả về các khoản đã chi hộ, trả hộ ghi:

   Nợ TK 111,112

   Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368).

   5- Khi chi hộ, trả hộ các khoản nợ của đơn vị cấp dưới, ghi:

   Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)

   Có các TK 111, 112.

   6- Khi BQLDAĐT nhận được quyết định của Chủ đầu tư về việc cấp tiền cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Ban:

   Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ

   Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

   7- Bù trừ các khoản phải thu nội bộ và phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:

   Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ

   Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368).

   8- Khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và báo cáo quyết toán vốn đầu tư của BQLDAĐT cấp dưới đã được phê duyệt, đơn vị cấp trên ghi:

   Nợ TK 336- Phải trả nội bộ

   Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1361).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn