Phương pháp hạch toán tài khoản 113 - Tiền đang chuyển áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư

Ngày hỏi:02/11/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của Bạn Nguyễn Hồng Duy, hiện bạn đang công tác tại một đơn vị thuộc Ban quản lý dự án thuộc lĩnh vực xây dựng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Phương pháp hạch toán tài khoản 113 - Tiền đang chuyển áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương pháp hạch toán tài khoản 113 - Tiền đang chuyển áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư quy định tại Điều 13 Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   1- Thu tiền bán hàng, nợ phải thu của khách hàng bằng tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào Ngân hàng, Kho bạc (không qua quỹ), chưa nhận được báo Có của Ngân hàng, Kho bạc, ghi:

   Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển

   Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (thu nợ của khách hàng)

   Có TK 511 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

   Có TK 711 - Thu nhập khác

   Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331- nếu có).

   2- Xuất quỹ tiền mặt gửi vào Ngân hàng, Kho bạc nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc, ghi:

   Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132)

   Có TK 111 - Tiền mặt (1111, 1112).

   3- Làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ở Ngân hàng, Kho bạc để trả cho chủ nợ nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng, Kho bạc, ghi:

   Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển

   Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

   4- Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng séc, đơn vị đã nộp séc vào Ngân hàng, Kho bạc nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc, ghi:

   Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển

   Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.

   5- Ngân hàng, Kho bạc báo Có các tài khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản của đơn vị, ghi:

   Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

   Có TK 113 - Tiền đang chuyển.

   6- Ngân hàng, Kho bạc báo Nợ về số tiền đã chuyển trả cho nhà thầu, người bán, người cung cấp dịch vụ, ghi:

   Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

   Có TK 113 - Tiền đang chuyển.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn