Quy định về thẩm định dự án đầu tư

Ngày hỏi:16/06/2010

Ông Lê Quang Mỹ (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp sự chưa thống nhất trong quy định về thẩm định dự án tại Luật số 38/2009/QH12 ngày 29/6/2009 của Quốc hội và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ. Ông Mỹ thắc mắc: Khoản 7 Điều 1 Luật 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản quy định: "Người quyết định đầu tư tự chịu trách nhiệm về việc thẩm định thiết kế cơ sở và các nội dung khác của dự án khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình để phê duyệt dự án; trong trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan về thiết kế cơ sở". Trong khi đó, theo ông Mỹ, Nghị định 83/2009/NĐ-CP lại quy định một số nội dung mà không thống nhất với Luật 38 nêu trên. Ví dụ như: "Đơn vị đầu mối có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án (bao gồm cả thuyết minh và thiết kế cơ sở) để lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành" hoặc "đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì người quyết định đầu tư phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án".

Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 37 Luật Xây dựng, nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm 2 phần: Phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở; ngoài ra hồ sơ dự án còn bao gồm các tài liệu khác có liên quan. Cho nên, khi thẩm định dự án yêu cầu phải thẩm định cả 2 phần và xem xét các tài liệu có liên quan; đồng thời khi thẩm định hay tham gia ý kiến thiết kế cơ sở phải xem xét nội dung của dự án và các tài liệu có liên quan để đảm bảo tính thống nhất của dự án.

    Khoản 2 Điều 59 Luật Xây dựng sửa đổi chỉ nêu người quyết định đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan về thiết kế cơ sở, không nêu hồ sơ chỉ có phần thiết kế cơ sở. Để hướng dẫn cụ thể quy định này, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP quy định gửi hồ sơ dự án để lấy ý kiến về thiết kế cơ sở là phù hợp, không trái với quy định của Luật số 38/2009/QH12 và Luật Xây dựng.

    Bộ Xây dựng cũng cho biết, theo quy định hiện hành, những công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không phải xin giấy phép xây dựng; đồng thời không còn quy định thiết kế cơ sở phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng thẩm định hay tham gia ý kiến. Do vậy, để quản lý nhà nước về xây dựng, đối với những dự án này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng xem xét thiết kế cơ sở đảm bảo sự phù hợp về quy hoạch, kiến trúc, kết nối hạ tầng...; việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn; điều kiện năng lực của các tổ chức và cá nhân lập thiết kế cơ sở...

    Những dự án này là những dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư) nên quy định như trên là thuộc thẩm quyền của Chính phủ, phù hợp với quy định của Luật Xây dựng, Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Tổ chức Chính phủ.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn