Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư

Ngày hỏi:30/10/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Mạnh Thắng, hiện bạn đang làm việc tại một đơn vị có sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước. Bạn có thắc măc sau tôi mong nhận phản hồi. Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư quy định tại Điều 5 Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của BQLDAĐT. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được chủ đầu tư cấp để dùng cho công tác khen thưởng, phục vụ nhu cầu phúc lợi cho người lao động.

   9.1. Nguyên tắc hạch toán

   - Việc trích lập sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi phải theo chính sách tài chính hiện hành.

   - Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của BQLDAĐT phải được hạch toán chi tiết theo từng loại quỹ.

   9.2. Kết cấu và nội dung phản ánh Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi

   Bên Nợ:

   - Các khoản chi tiêu quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

   Bên Có:
   - Quỹ khen thưởng, phúc lợi được Chủ đầu tư cấp.

   Số dư bên Có:
   Số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hiện còn của BQLDAĐT.

   Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi, có 2 tài khoản cấp 2:

   - Tài khoản 3531 - Quỹ khen thưởng: Phản ánh số hiện có và tình hình chi tiêu quỹ khen thưởng của BQLDAĐT.

   - Tài khoản 3532 - Quỹ phúc lợi: Phản ánh số hiện có và tình hình chi tiêu quỹ phúc lợi của BQLDAĐT.

   9.3. Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu

   1- Phản ánh số quỹ khen thưởng, phúc lợi do chủ đầu tư cấp xuống, ghi:

   Nợ các TK 111, 112,...

   Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532).

   2- Tính tiền thưởng phải trả cho công nhân viên và người lao động trong BQLDAĐT, ghi:

   Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531 - Quỹ khen thưởng)

   Có TK 334 - Phải trả người lao động.

   3- Dùng quỹ phúc lợi để chi trợ cấp khó khăn, chi cho công nhân viên và người lao động nghỉ mát, chi cho phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, chi ủng hộ các vùng thiên tai, hoả hoạn, chi từ thiện,…, ghi:

   Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532 - Quỹ phúc lợi)

   Có các TK 111, 112, ...

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn