Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư gồm những nội dung gì?

Ngày hỏi:21/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về hồ sơ đấu thầu. Tôi có chút thắc mắc là việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà đâu tư gồm những nội dùng gì? Xin giải đáp giúp tôi.

Mong Long - Tiền Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 83 Nghị định 30/2015/NĐ-CP thì Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư:

   a) Hồ sơ trình thẩm định bao gồm:

   - Tờ trình của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

   - Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

   - Biên bản đàm phán sơ bộ hợp đồng;

   - Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư và các tài liệu liên quan cần thiết khác.

   b) Nội dung thẩm định bao gồm:

   - Kiểm tra sự phù hợp và tuân thủ quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

   - Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình đàm phán, hoàn thiện hợp đồng;

   - Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

   c) Báo cáo thẩm định bao gồm các nội dung sau đây:

   - Khái quát về dự án, cơ sở pháp lý đối với việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

   - Tổng kết toàn bộ quá trình lựa chọn nhà đầu tư từ khi lựa chọn danh sách ngắn (nếu có) đến khi trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

   - Nhận xét về việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

   - Ý kiến của đơn vị thẩm định về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

   - Đề xuất, kiến nghị với bên mời thầu, tổ chuyên gia;

   - Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà đầu tư; đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư hoặc biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

   - Các ý kiến khác.

   Trên đây là quy định về thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn