Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính

Ngày hỏi:20/11/2015
Theo khoản 2, điều 1, chương 1, Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiêm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN, đối tượng áp dụng với Thông tư này là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (gọi chung là đơn vị sử dụng ngân sách); Kho bạc Nhà nước, cơ quan tài chính các cấp. Vì vậy, nguyên tắc kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước đều được quy định thống nhất tại điều 2, chương 1 của Thông tư này. Theo đó, đối với các khoản chi theo hình thức rút dự toán tại KBNN, hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 7, chương 2 của Thông tư này. Như vậy, chiếu theo các quy định nêu tại Điều7, chương 2 của Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính thì không quy định nào yêu cầu phải có Quyết định xuất ngân sách.

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Đơn vị thực hiện phê duyệt dự toán, chỉ định thầu đối với gói thầu đổ sân bê tông, xây tường rào được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp (tự chủ và không tự chủ), với giá trị 85 triệu đồng như vậy là đúng với quy định tại Điều 54 và Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Về hồ sơ thanh toán, hạng mục này bố trí trong dự toán chi sự nghiệp của đơn vị nên thực hiện theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Trong đó, hóa đơn là hóa đơn cho sản phẩm công việc đổ sân bê tông, xây tường rào đã hoàn thành, nghiệm thu, không phải hóa đơn mua vật liệu xi măng, cát, đá sỏi.


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn