Trách nhiệm của các cơ quan ngang bộ trong dự án PPP

Ngày hỏi:06/11/2019

Trong dự án thực hiện theo hiện hình thức công tư (PPP) thì các cơ quan ngang bộ có những trách nhiệm gì? Nhờ tư vấn. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 73 Nghị định 63/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các cơ quan ngang bộ trong dự án PPP, cụ thể như sau:

   - Thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành khung lợi nhuận cho các dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của ngành.

   - Xây dựng, công bố và thực hiện dự án thuộc phạm vi quản lý.

   - Đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với nội dung trong báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt và hợp đồng dự án đã ký kết; chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung hợp đồng dự án đã ký kết.

   - Chủ trì hướng dẫn thực hiện quy định được giao tại Nghị định này.

   - Tham gia ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền theo yêu cầu của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   - Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện dự án thuộc phạm vi quản lý của ngành.

   - Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thực hiện các hình thức bảo đảm đầu tư khác, cơ chế thu hút đầu tư tư nhân cung cấp dịch vụ công trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa được quy định tại Nghị định này.

   - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn